Adatkezelési tájékoztató

 • Cégnév: Enter Team Bútortervező és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
 • Adószám: HU13375975
 • Cégjegyzékszám: 13-09-167985
 • Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
 • Ügyvezetők: Hováth Attila, Tóth Katalin Noémi
 • Adatvédelmi tisztségviselő: Tóth Katalin Noémi
 • Email: toth.kata@kattuska.hu
 • Telefon: +36 (20) 577 – 87 90

A weboldalunk címe: https://kattuska.hu

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az Ön személyes adatainak kezeléséhez Ön automatikusan hozzájárul, mikor árajánlatot kér tőlünk, megrendelést ad le és a kész bútorait, gépeit beépítésre kiszállíttatja velünk.

Amennyiben Ön adatai kezelésével nem ért egyet, nem áll módunkban Önnek ajánlatot adni, Önnel szerződést kötni, illetve Önnek kész bútort kiszállítani.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
 • társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága

Értelmező rendelkezések

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adattárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére, végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatkezelés általános irányelvei

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és az adatkezelés csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan módon kell történnie, hogy az érintettek azonosítása csak az adatkezelési cél által meghatározott legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

A személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő további kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettséghez való megfelelés, közérdek céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az Ön adatai kezelése során automatikus döntéshozatali rendszer működik, melyhez az Ön előzetes beleegyezése nem szükséges. A megrendelési szerződést követően, a kiszállítás fázisában, beszerelő csoportunk számára átadásra kerülnek az Ön elérhetőségi adatai, hogy a megrendelt termékeket célba tudjuk juttatni.

Amennyiben Ön nem járul hozzá az automatikus döntéshozatalhoz, kérjük, megrendeléskor jelezze felénk. Ebben az esetben a termékek kiszállítását nem tudjuk elvégezni.

Az Ön adatait email szolgálató rendszerünkön továbbítjuk (Gmail szolgáltató GDPR megfelelőségéről ezen a linken tájékozódhat: https://cloud.google.com/security/gdpr/).

Az Ön adatait belső nyilvántartó rendszerünkben tároljuk. Az Ön adatait szerverünkön elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a saját tulajdonában lévő vállalati szerveren tárolja a telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.)

Az Ön adatait a számlázz.hu program oldalon is – törvényi megfelelőség biztosítása érdekében megadjuk. A számlázz.hu adatvédelmi szabályzatáról itt tájékozódhat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Ön adatait csak az Enter Team Kft. kezeli, harmadik személynek nem adjuk ki.

Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a munkatársaink férnek hozzá tervezési, beszerzési, szerelési és beépítési feladataik ellátása érdekében.

Személyes adat kezelésére kizárólag a GDPR és az Infotv. szerinti jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, a célhoz kötöttség alapelvének tiszteletben tartása mellett előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy az adatokat a Társaság törli.

 Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét úgy, mint az adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat a Társaság a jelen tájékoztató útján közli az érintettel.

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogait a jelen szabályzat „Az adatkezelési jogok” részben részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábban adott hozzájárulását az érintett személy írásban bármikor visszavonhatja – akár a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő valamint adatfeldolgozói és alkalmazottaik.

A szolgáltatást megrendelő, mint érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt.

A személyes adatok módosítása vagy törlése írásban kezdeményezhető és hatályosan kizárólag írásban tehető meg az adatkezelés érdemére vonatkozó nyilatkozat. Az írásban megtett nyilatkozat megtehető hagyományos formában papír alapon, valamint a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt e-mail cím útján.

A Társaság által üzemeltetett webshopon történő vásárlás során megadott bankkártyaadatok A CIB Bank kezeli.

Fontos kiemelni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelési jogosultság az érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a Társasággal fennálló szerződését, így a visszavonás ténye nem érinti a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét sem. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra a Társaság felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés kezdetének a feltétele a megrendelés elindítása.

Termékek és szolgáltatások megrendelése

Az érintett megrendelők a Társaság szolgáltatásait és termékeiket online úton tudják megrendelni. A szolgáltatás teljesítése, illetve a termék értékesítése a Társaság és az érintett között létrejött szerződés aláírásával kezdődik.

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

Cél: A Társaság által nyújtott szolgáltatások és termékek értékesítése vonatkozásában a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása

Kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím; telefonszám

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az érintett hozzájárulás és az érintettel kötött szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Adatkezelési időtartam: A megrendelés teljesítésétől számított 5 év

Adatkezelő: A Társaság

Adattovábbítás: A Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozó és a jogszabály alapján önálló adatkezelésre jogosultak részére

Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai;

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Személyes kapcsolattartás

A megrendelőknek az alábbi adatait az Adatkezelő a személyes kapcsolattartás érdekében kezeli:

Cél: Azonosítás, kapcsolattartás.

Kezelt adtok köre: Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek, illetve az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Adatkezelő: A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás teljesítésének végéig

Adattárolás módja: Elektronikusan

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Számlázás

Az Adatkezelőt az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán az igénybe vevő felé számlaadási kötelezettség terheli, amely alapján Adatkezelő a számlázó programot üzemeltető KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.).

valamint a banki műveleteket kezelő CIB Bank Zrt. közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

A számlázási adatok tárolási módja: Elektronikusan

Az Adatkezelő a számlázás körében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

név;

lakcím;

követelések összege;

a szolgáltatás ellenértéke.

Cél: A szerződésből eredő követelések érvényesítésének jogszabályi feltételének teljesítése

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont az adatkezelő részére előírt jogi kötelezettség teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint jogos érdek érvényesítése teljesítése

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Adatkezelési időtartam: A számlakiállítást követő 8. év végéig

Adatkezelő: A Társaság

Adatfeldolgozók: KBOSS.hu Kft. és a CIB BANK Zrt.

Adattovábbítás: KBOSS.hu Kft. és a CIB BANK Zrt.

Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő:

 • fórumok,
 • blogbejegyzések,
 • kép-, videó-, és hanganyagok,
 • üzenőfalak,
 • e-mail üzenetek,
 • a felhasználó nyilvános profilképe.

Cél: A Társaság, valamint az általa üzemeltetett weboldal népszerűsítése

Jogalap: Az érintett megrendelő önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre: A közösségi oldalt külön követő érintett megrendelők

Adatkezelési időtartam: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint

Tájékoztatás a törlésre vonatkozóan: A Társaság a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat.

Adatkezelő: A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Adattovábbítás: Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Sütik (Cookie-k)

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Cél: Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése

Jogalap: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van

Érintettek köre: A weboldalak látogatói

Adatkezelő: Nincs

Az adatok megismerésére jogosultak: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Adattovábbítás: Nincs

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Pénzforgalmi szolgáltatók:

CIB Bank Zrt.

H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

H-1537 Pf. 394.

SWIFT: CIBHHUHB

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága   

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

Az érintett által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatók által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a Társaság fizetési számláira vonatkozóan. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltatók munkatársai férhetnek hozzá, akik mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél: Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása

Jogalap: A GDPR 6. Cikk  (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Az adatok köre: Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg

Adatkezelő: A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak: A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A Társaság működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Adattovábbítás: nincs

Profilalkotás: nincs

Automatizált döntéshozatal: nincs

Számlázás:

Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Telefon: +36 30 354 4789

E-mail: info@szamlazz.hu

Az érintett a számlázást biztosító szolgáltató által kiállított számviteli bizonylat alapján tud eleget tenni a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél: A számviteli rend betartása és adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogalap: A GDPR 6. Cikk  (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Az adatok köre: Az érintett neve, lakcíme és az általuk fizetendő összeg

Adatkezelő: A Társaság

Adattovábbítás: KBOSS.hu Kft.

Az adatok megismerésére jogosultak: A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése: Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Adattovábbítás: Nincs

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Könyvelés:

Cégnév: DIGITAX Solutions Könyvviteli Szolgáltató Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11.

Telefon: +36 70 525 3617

E-mail: attila@digitax.tax

Az érintett által teljesített számviteli bizonylatok szerinti bevallási és adófizetési kötelezettségének a Társaság akképpen tud eleget tenni, hogy a könyvelési szolgáltató által elkészített bevallásokat küldi be az adóhatóságnak és a bevallások alapján tesz eleget adófizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél: A számviteli rend betartása és az adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogalap: Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: Megrendelők

Az adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, és az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja, bankszámlaszáma

Adatkezelő: A Társaság

Adattovábbítás: Digitax Kft.

Az adatok megismerésére jogosultak: A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése: Az adatokat a könyvelő szolgáltató 8 év után törli

Az adatok tárolási módja: Elektronikus és papíralapú

Adattovábbítás: Nincs

Profilalkotás: Nincs

Automatizált döntéshozatal: Nincs

Informatikai feldolgozás:

Cégnév: WordPress / Automattic Inc.

Székhely: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Telefon: (877) 273 3049

A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelési műveletek.

Cél: Az adatfeldolgozás a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: A GDPR 6. Cikk  (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek

Az adatok köre: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

Adatkezelő: A Társaság

Az adatok megismerésére jogosultak: A Társaság és a vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai, valamint az adatfeldolgozó és alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése: https://automattic.com/privacy/

Az adatok tárolási módja: Elektronikus

Adattovábbítás: nincs

Profilalkotás: nincs

Automatizált döntéshozatal: nincs

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá  az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld. A tájékoztatás naptári évente egy alkalommal ingyenes, a tájékoztatás kérésének további alkalmai esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítés azonban visszatérítendő, amennyiben az adatok kezelése tekintetében jogellenesség kerül megállapításra, vagy az adatok az Adatkezelőnek felróható okból helyesbítésre szorulnak.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Személyes adat akkor törölhető, ha:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelik;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 7. g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A zároláshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről a Társaság az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről  e-mailben tájékoztatja az érintettet.

A személyes adat kezelésével szemben akkor lehet tiltakozni, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelés kötelező; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapítható, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség, panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Társaságot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Társaság az érintett érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Adatkezelés alapjául szolgáló szabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

–       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.